Content

 

Naš gin odaje priznanje slavnoj povijesti velike pomorske republike, Dubrovačke Republike. Osnovana kao kozmopolitsko naselje u 5. stoljeću, Republika je postojala od 1358. do 1808. godine.

Moto Republike glasio je ''Sloboda se ne prodaje za svo zlato svijeta"! Trgovci, diplomati, znanstvenici i umjetnici iz Dubrovnika bili su renesansni ljudi, putovali u daleke krajeve svijeta.

Dubrovačka trgovačka flota povezivala je sve važne europske trgovačke centre u doba renesanse, putovalo se kroz sedam mora i uspostavilo baze sve do obala Goe, Indije i Južne Afrike.

Članovi naših obitelji žive diljem Hrvatske, Mario je rođeni Hrvat, a ja, Marcus, oženio sam se Hrvaticom, govorim hrvatski jezik i proveo sam pola svog života u Hrvatskoj - bez sumnje - praveći gin, sve je vodilo ka tome da bude hrvatski.

Jedne hladne noći u Austriji...

Jedne hladne noći u Austriji sjedili smo zajedno uz nekoliko piva i planirali. Nakon što smo probali vina, pomogli i drugima s nekim idejama, odlučili smo da je vrijeme da započnemo nešto sasvim novo.

Trebalo nam je samo još dvije pive da bi stigli do ideje o potpuno hrvatskom originalnom ginu - hrvatskim biljkama, destiliranima u Hrvatskoj, proizvodu izrađenog za hrvatsko tržište.

Imamo znatno iskustvo u pivarstvu i enologiju, ali nismo imali pojma koliko bi komplicirano bilo destiliranje suhog gina kakvi se rade u Londonu.

Potraga za sastojcima

U potrazi za pravom biljnom mješavinom, pretražili smo arhive, znanstvene članke i zamolili kolege destilere za savjet, sve dok nismo pronašli članak koji opisuje bilje, voće i začine koji su se u prošlosti obično koristili upravo u dubrovačkom zaleđu, no danas su uglavnom zaboravljeni.

Nigdje drugdje u Hrvatskoj ne nalazite na tako široku paletu bilja savršenih za pripremu gina.

Eksperimentirajćči s nekoliko desetaka sastojaka u bezbrojnim pokušajima, napokon smo došli do ideala - dubrovačke ljute naranče, motara i smilja.

Nadalje testirajući, spoznali smo da ova kombinacija još bolje funkcionira sa morskom solju iz antičkog dijela nekadašnje Dubrovačke Republike, grada Stona.

Borovica- naš glavni i najvažniji sastojak potječe iz Zadra, Mariovog grada. Nismo mogli vjerovati, da je borovica nekoć bila opisivana kao jednakovrijedna onoj najkvalitetnijoj, iz Toskane!

Okus

Otkrili smo da snaga našeg gina leži u kombinaciji četiri sastojka.

Želimo da prepoznate svaki od njih, ako budete pažljivi - možete: svježinu dubrovačkih ljutih naranči, jodski morski okus motara, intrigantnu toplinu smilja i duhovnu snagu dalmatinske borovice. Naš gin je savršen na ledu, odlično se sljubljuje s tonikom, te čini idealnu bazu za gin fizz.

Nudimo vam klasičan, suhi,''gosparski'' gin, bez potrebe za ukrašavanjem ili plastičnim slamkama!

Destilacija

Odlučili smo se za bakreni lonac, jer bakar ima neizmjerno važnu ulogu kao katalizator i regulator okusa. No, unatoč svim tradicijama i obrtništvu, željeli smo destilirati čisti gin, s različitim biljem. Dodali smo moderan kolonu za frakcionisanje, da bi dobili čiste rezove i poboljšali kontrolu okusa.

Biljke se maceriraju tijeko dvije noći i jednog dana - ovu metodu smo preuzeli iz staroengleskog recepta za gin koji datira u 18. stoljeće. Takav postupak osigurava pažljivu ekstrakciju eteričnih ulja. Zatim pažljivo destiliramo i do 9 sati, pažljivo promatramo i stalno nadzirimo frakcije kako bismo osigurali postojan okus i kvalitetu.

Nakon što čisti destilat odleži nekoliko dana, koristimo kristalno čistu izvorsku vodu iz izvora rijeke Une, kako bi smanjili jačinu gina na 47% Vol.

Ne radimo hladno filtriranje gina, smatramo da to nije neophodno i smanjuje sadržaj eteričnih ulja koje smo tako pažljivo destilirali.

Borovica

Kao temelj tradicionalnog, londonskog stila, za suhi gin koristimo borovicu vrhunske su kvalitete. Borovica iz Zadra među najboljima je u svijetu (Willkie, Boruff i Althausen: "Kontroliranje ginskog okusa", 1937.) Uzgaja se na padinama planine Velebit, savršen je spoj sunca, vjetra i hladnih noći - to čini miris naše borovice doista jedinstvenim.

Ljute naranče

Naše naranče dobivamo s Elafitskog otočja u dubrovačkom arhipelagu. Nekoć je rasla u svakom vrtu, ali gotovo zaboravljena, ljuta naranča iz Dubrovnika polako se ponovno otkriva. Koristi se i za marmelade, ukusne arancine ili tradicionalne kolače, a također je pronašala svoj put u kulinarskoj sceni Dubrovnika. Dubrovačke ljute naranče našem ginu dodaju jadransku svježinu!

Motar

Motar je na pučini bio glavni izvor vitamina C na jedrenjacima Dubrovačke Republike koji su putovali na brojne trgovačke i diplomatske misije. Danas ga se ponekad koristi kao dodatak u salatama, za jela s inćunima, maslinama i kruhom. Motar unosi Jadran u naš gin- ima okus poput mirisa bure!

Smilje

Ljekovito bilje i sastojak parfema, koji je koristilo dubrovačko plemstvo u kremama i losionima za zavodljive mirise, a nalazimo ga i u najstarijoj ljekarni u Europi otvorenoj 1317. godine u Dubrovniku. Koristilo se u izradi lijekova, radi svojih antibiotskih karakteristika. Smilje obavija ostale sastojke baš kao što jugo grli dalmatinske noći.

Izvorska voda

Velik dio okusa ovisi o vodi. Zbog toga koristimo jednu od najboljih dostupnih voda, sa izvora rijeke Une u Nacionalnom parku Una, kako bi smanjili jačinu gina do moćnih  47% vol. Kada su Rimljani prvi put došli do izvora, dali su rijeci ime "Jedna" - Una, zbog svoje jedinstvene ljepote. Izvor je duboo oko 286 metara, a voda teče kroz geološke formacije tjednima prije nego što se pojavi na površini.

Bijelo zlato

Velik dio bogatstva Dubrovačke Republike potječe iz solana u Stonu. Kad je 1333. sol došla u Dubrovnik, već više od tisuću godina već se proizvodilo tzv. bijelo zlato, dakle radi se o najstarijoj solani u Europi. Dodajemo samo nekoliko zrna ginu - ali kada i zašto ostaje naša tajna.

Naša oznaka

Naša etiketa predstavlja reprodukciju prvog poznatog prikaza ruže vjetrovaJadranskog mora. Benedikt "Beno" Kotruljević; 1416-1469, dubrovački veliki trgovac, ekonomist, znanstvenik, diplomat i humanist napisao je prvi poznati priručnik za jedrenje 1464. godine. No, Kotruljević nije samo napisao "De Navigatione Liber", već mu se pripisuje i autorstvo za Vodič "Della Mercatura et del Mercante perfetto", tiskan u Veneciji 1573.

 

Our Gin is a tribute to the glorious history of Dubrovnik, the great maritime Republic. Founded as a cosmopolitan settlement in the 5th century, the Republic existed from 1358 until 1808. Its Motto was “Non bene pro toto libertas venditur auro” ("Liberty is not sold for all the gold in the world"). Merchants, Diplomats, Scholars and Artists from Dubrovnik from Dubrovnik thrived and traveled far during the age of enlightenment. Dubrovnik´s merchant fleet connected all important European trade centers during Renaissance, travelled the seven seas, and established outpost as far as in Goa, India and South Africa. Parts of our families live all over Croatia, Mario is a born Croatian, and me, Marcus, I have married a Croatian, speak the language and have spent half of my life in Croatia – there was no doubt – if we would make a gin, it had to be Croatian.

 

A winter’s tale

On a cold Austrian night, we sat together over a couple of beers and made plans. Having tried wine, having helped others with ideas, we decided it was about time to start something new. It took us just two more beers to come up with the Idea of an all Croatian Craft Gin – Croatian botanicals, distilled in Croatia, crafted for the Croatian market. We have considerable experience in beer- and winemaking, but had no idea how complicated distilling a bloody London Style dry gin would turn out.

 

The Quest for botanicals

In search for the right mix of botanicals, we searched archives, scientific articles and asked fellow distillers until we came across an article describing herbs, fruits and spices, that were commonly used in the Dubrovnik hinterland in the old times but are mostly forgotten today. Nowhere else in Croatia, you find such a broad variety of botanicals perfect for Gin distilling. We experimented with a few dozen of the ingredients in countless test batches until we came up with Dubrovnik bitter oranges, sea fennel and immortelle – testing the limits of our mixture we found that sea salt from the ancient salt works of the Republic of Dubrovnik in Ston. The Juniper – our main and most important Ingredient is from Zadar, Mario´s new home town. We could´t believe, that Juniper from Zadar was once described as being equal to top quality juniper from Tuscany – if only we had known, how hard it is to find nowadays.

The taste

We find that the strength and four botanicals is just perfect for our Gin. We want that you can identify every single botanical, an if you listen carefully – you can: The freshness of Dubrovnik bitter oranges, the salty seabreezy taste of seafennel, the intriguing warmth of immortelle and the mind-blowing strength of Dalmatian juniper. Our Gin is perfect on the Rocks, a dominant mixer with good Tonics and a perfect base for a classic gin fizz.  We made a classic, dry, gentlemen’s Gin – no need for fancy garnishes or plastic straws.

 

Distilling

We decided there had to be a hand built copper pot, as copper plays an important role as a catalyst and flavor regulator. But despite all tradition and craftsmanship we wanted distill a clean gin, with distinguishable botanicals. We added a modern still column, to receive clean cuts and improve taste Control.

We macerate our botanicals for two nights and one day – a length we found in an 18th century English gin recipe. It ensures a careful extraction of essential oils. Then, we carefully distill for up to 9 hours, carefully watching and constantly controlling the fractions to ensure taste and quality.

After the pure distillate has settled for a couple of days, we use crystal clear spring water from the source of the river Una to reduce to a strength of 47% Vol.

We do not cold filter our Gin – it is simply not necessary and would reduce content the essential oils we have painstakingly distilled for you.

 

Juniper

The basis of a tradition, London style, dry gin is top quality juniper. Juniper from Zadar is among the best in the World (Willkie, Boruff and Althausen: "Controlling Gin Flavor", 1937) Growing on the slopes of the Velebit Mountains, a perfect combination of Sun, Wind and cool nights makes the aroma of our Juniper truly unique.

 

Dubrovnik Bitter Orange

We get our oranges from the Elafiti islands in the Dubrovnik archipelago. Once growing in every garden, but almost forgotten the bitter oranges from Dubrovnik are slowly being rediscovered. Used for exquisite marmalades, delicious arancini or traditional cakes, it has also found its way into the thriving culinary scene of Dubrovnik. Dubrovnik bitter oranges add Adriatic freshness to our gin

 

Seafennel

Growing directly in the surf, Seafennel was a major source for vitamin C on sailing ships of the Republic of Dubrovnik travelling the seven seas on their trade and diplomatic missions. Today it is sometimes used as a pickle, to be eaten with anchovis, olives and bread. Seafennel adds the Adriatic to our Gin – it tastes like the Bura smells.

 

Immortelle

A medicinal herb and perfume ingredient, used by the Ragusan nobility in beauty creams and lotions for its seducing scent as well as in Europe’s oldest working pharmacy opened in 1317, to create medicine because of immortelles antibiotic potential. Immortelle envelopes all other ingredients in a warm scarf – like the warm Jugo blowing on Dalmatian nights.

 

Spring water

Everything in a good spirit depends on water. Which is why are using some of the best available water, from the source of the river Una in the Una National Park, to reduce to a drinking strength of a powerful 47% Vol. When the Romans first reached the source the called the river “the One” – Una, because of its unique beauty. The source is about 286 meters deep, and the water hast travelled through geological formations for weeks before surfacing.

 

White gold

Much of the wealth of the Republic of Dubrovnik came from its saltworks in Ston. When in 1333 the saltworks came into Dubrovniks possession, they had already been producing the white gold for more than a thousand years, which makes them the oldest working Saltworks in Europe. We add only a few grains to our gin – but when and why remains our secret.

 

Our label

Our label bears the reproduction of the first known depiction of a wind rose of the Adriatic sea. Benedikt "Beno" Kotruljević; 1416–1469, Dubrovniks great merchant, economist, scientist, diplomat and humanist wrote the first know sailing handbook in 1464. But  Kotruljević  did not only write “De Navigatione Liber” but is also credited with the invention of double book keeping and writing the world´s management handbook „Della Mercatura et del Mercante perfetto“, printed in Venice in 1573.